Regulamin | Babicz Online

REGULAMIN

świadczenia usług internetowych szkoleń fryzjerskich przez Akademia Stylizacji sp. j. Małgorzata Babicz, Paweł Babicz
z dnia 18 grudnia 2020 roku

DEFINICJE

§ 1.

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim terminów:

 1. „Certyfikat” – certyfikat w formie pisemnej potwierdzający udział i ukończenie danego Modułu oraz podejście i zakończenie z wynikiem pozytywnym przez Użytkownika Egzaminu;

 2. „Egzamin” – egzamin w formie stacjonarnej odbywający się w siedzibie Usługodawcy, pod adresem wskazanym w §1 pkt 11, potwierdzający udział i ukończenie danego Modułu przez Użytkownika;

 3. „Facebook” – portal społecznościowy „Facebook” dostępny pod adresem https://www.facebook.com/;

 4. „Formularz” – formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie pod adresem https://babiczonline.com/rejestracja, którego wypełnienie i wysłanie przez Uczestnika skutkują Rejestracją;

 5. „Konto" - elektroniczny zbiór informacji o Użytkowniku, stanowiący integralną część Serwisu, z przypisaną do każdego Użytkownika niepowtarzalną nazwą użytkownika i hasłem;

 6. „Materiały” – wszelkie materiały szkoleniowe wchodzące w skład poszczególnych Modułów, w tym filmy szkoleniowe oraz materiały pomocnicze w postaci plików w formacie PDF Usługodawcy dostępne w Serwisie;

 7. „Medal” – generowane przez Usługodawcę i dostępne dla Użytkownika na Koncie elektroniczne odznaczenie potwierdzające zapoznanie się przez Użytkownika z wszystkimi Materiałami wchodzącymi w skład danego Tematu;

 8. „Moduły” – poszczególne i podzielone na Tematy bloki Materiałów, w tym w szczególności „Strzyżenie damskie”, "Strzyżenia męskie", Stylizacje;

 9. „Newsletter” – wiadomość e-mail wysyłana przez Usługodawcę do Użytkownika lub Użytkownika przeglądającego, która może zawierać informacje o działalności Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych, w tym informacje handlowe;

 10. „Usługi" - wszystkie usługi świadczone na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, w tym Szkolenia i Newsletter;

 11. „Usługodawca” – Akademia Stylizacji sp. j. Małgorzata Babicz, Paweł Babicz z siedzibą w Krakowie, przy ul. Borsuczej 20, 30-408 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000254121, posiadająca NIP 6792885890 i posiadająca numer REGON 12022797200000, e-mail: akadamia@babiczandbabicz.com; usługodawca zgodnie z art. 2 pkt 6 u.ś.u.d.e.;

 12. „u.ś.u.d.e.” - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344);

 13. „Użytkownik” – uczestnik Szkolenia, który przeszedł Rejestrację oraz korzysta z Serwisu i Szkoleń po akceptacji Regulaminu; użytkownik serwisu zgodnie z art. 2 pkt 7 u.ś.u.d.e.;

 14. „k.c” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740);

 15. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221 k.c., przepisy dotyczące konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1495);

 16. „Użytkownik przeglądający" - Użytkownik nieposiadający Konta, który korzysta z Serwisu; korzystanie z Serwisu przez Użytkownika przeglądającego ogranicza się wyłącznie do przeglądania strony głównej i podstron Serwisu, z zastrzeżeniem §1 pkt 9;

 17. „pr. aut.” - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.);

 18. „Regulamin” – niniejszy „Regulamin świadczenia usług internetowych szkoleń fryzjerskich przez Akademia Stylizacji sp. j. Małgorzata Babicz, Paweł Babicz” wraz z załącznikami i aneksami do niego;

 19. „Rejestracja" - elektroniczna procedura tworzenia Konta, w szczególności wymagająca podania odpowiednich danych osobowych Użytkownika zgodnie z Formularzem;

 20. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 21. „Serwis" - serwis internetowy babiczonline.com dostępny pod adresem www.babiczonline.com, udostępniany przez Usługodawcę, za pomocą którego świadczone są Usługi;

 22. „Szkolenie” – usługa internetowego szkolenia fryzjerskiego świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie Regulaminu; przez Szkolenia rozumie się poszczególne Tematy, poszczególne Lekcje, poszczególne Moduły lub wszystkie Moduły;

 23. „Temat” – zakres materiału z danego zagadnienia, wchodzący w skład Modułu.

 

AKCEPTACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU

§ 2.

 1. Korzystanie z Usług przez Użytkowników wymaga akceptacji Regulaminu.

 2. Korzystanie przez Użytkownika przeglądającego nie wymaga odrębnej akceptacji Regulaminu.

 3. Regulamin jest dostępny pod adresem https://babiczonline.com/regulamin.


 

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

§ 3.

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

 1. posiadania przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz optymalnie wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Mozilla Firefox w wersji 83.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 87.0 i wyższej, Opera w wersji 72.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 87.0 i wyższej, Safari w wersji 14.0 i wyższej, obsługującą JavaScript oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies;

 2. prawidłowe korzystanie z Serwisu może wymagać od Użytkownika również posiadania konta poczty e-mail.


 

UŻYTKOWNICY

§ 4.

 1. Użytkownikami Serwisu i Usług mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty posiadające zdolność prawną.

 2. W przypadku, gdy korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkowników danych osobowych lub innych informacji, Użytkownicy potwierdzają ich autentyczność.


 

REJESTRACJA

§ 5.

 1. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia Formularz podając swoje dane osobowe (imię, adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu).

 2. Rejestracja jest również możliwa przez zalogowanie się Użytkownika w Serwisie za pomocą konta w Facebooku przypisanego do Użytkownika.

 3. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba prawna, Formularz wypełnia osoba upoważniona przez Użytkownika.


 

USŁUGI

§ 6.

 1. Korzystanie ze Szkoleń jest odpłatne na zasadach określonych w §11.

 2. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są następujące Usługi:

  1. Szkolenia;

  2. Newsletter.

 3. Korzystanie z Usługi Szkoleń wymaga spełnienia warunków technicznych określonych w §3.


 

SZKOLENIE

§ 7.

 1. Szkolenia odbywają się w formie elektronicznej i polegają na zapoznaniu się przez Użytkownika z Materiałami.

 2. Szkolenia dotyczą m.in. takich zagadnień jak: strzyżenie damskie, strzyżenia z nowych trendów.

 3. Użytkownik decydując się na udział w Szkoleniu wybiera jedną z następujących opcji:

  1. Moduł: „Strzyżenie damskie”;

  2. poszczególne Lekcje;

  3. poszczególne Tematy.

  4. Moduł "Strzyżenia męskie":

  5. poszczególne Lekcje;

  6. Moduł "Stylizacje";

  7. poszczególne Lekcje;


 

NEWSLETTER

§ 8.

 1. Użytkownik i Użytkownik przeglądający wyrażają zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera.

 2. Użytkownik przeglądający zapisuje się do Newslettera przez podanie swojego adresu e-mail w Serwisie oraz zatwierdzenie mailem zapisu do newslettera.

 3. Użytkownik przeglądający może w każdym momencie cofnąć zgodę, o której mowa w §8 ust. 1, przez wysłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy wskazany w §1 pkt 11.

 4. Newsletter może zawierać informacje o działalności Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych, w tym informacje handlowe.


 

EGZAMIN

§ 9.

 1. Użytkownik może podejść do Egzaminu po wcześniejszym ustaleniu z Usługodawcą terminu jego przeprowadzenia i po zapoznaniu się z 90% materiału wchodzącego w skład  Modułu: Strzyżenia damskie.

 2. Ustalenie terminu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić nie później niż na 7 dni przed tym terminem.

 3. Egzamin jest dodatkowo płatny, wysokość opłaty z tytułu przystąpienia do Egzaminu wskazana jest w Serwisie.

 4. Egzamin przeprowadzany jest przez cały dzień. Przed przystąpieniem do Egzaminu Użytkownik ma możliwość odbycia ustnej konsultacji z instruktorem, podczas, której będzie mógł zadawać pytania dotyczące zagadnień wchodzących w skład danego Modułu.

 5. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i składa się z testu sprawdzającego wiedzę nabytą podczas Szkolenia z danego Modułu oraz praktycznej, polegającej na wykonaniu pracy końcowej przy wykorzystaniu główki treningowej.

 6. Pozytywny wynik z Egzaminu osiąga Użytkownik, który zaliczył obie części Egzaminu, określone w ust. 5.

 

CERTYFIKAT I MEDALE

§ 10.

 1. Na Certyfikacie uwzględnione są następujące informacje:

  1. imię i nazwisko Użytkownika;

  2. nazwa Szkolenia;

  3. data uzyskania Certyfikatu;

  4. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Usługodawcy.

 2. Przez ukończenie Szkolenia w celu uzyskania Certyfikatu rozumie się uzyskanie pozytywnego wyniku z Egzaminu, określonego w §9.

 3. Użytkownik ma również możliwość dostępu do Certyfikatu w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, który jest udostępniany przez Usługodawcę Użytkownikowi na Koncie.

 4. Medale dostępne są dla Użytkownika po ukończeniu danego Tematu na Koncie.

 

PŁATNOŚĆ

§ 11.

 1. Z tytułu korzystania z wybranych Szkoleń, Użytkownik płaci Usługodawcy wynagrodzenie w wysokości wskazanej w Serwisie przy danym Szkoleniu.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia czasowych promocji na Szkolenia oferowane przez Usługodawcę. O wprowadzeniu Szkoleń w cenach promocyjnych Usługodawca informuje poprzez wskazanie promocyjnej ceny Szkolenia w Serwisie. Promocje obowiązują w czasie podawanym w Serwisie przy danym Szkoleniu.


 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§ 12.

 1. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych oraz innych praw własności intelektualnej do Materiałów jako całości lub ich poszczególnych części, niezależnie od ich charakteru i formy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.

 2. Kopiowanie, powielanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie Materiałów w całości lub w poszczególnych ich częściach, w szczególności w działalności edukacyjnej lub komercyjnej, bez uprzedniej zgody Usługodawcy jest zabronione, za wyjątkiem dozwolonego użytku przewidzianego w pr. aut.


 

ZABRONIONE DOSTARCZANIE TREŚCI NIEZGODNYCH Z PRAWEM

§ 13.

Zabronione jest publikowanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu u.ś.u.d.e., a także naruszających prawa osób trzecich, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich lub innych nielegalnych treści.


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 14.

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych związanych z produktami lub usługami Usługodawcy.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Usługodawca – Akademia Stylizacji sp. j. Małgorzata Babicz, Paweł Babicz z siedzibą w Krakowie, przy ul. Borsuczej 20, 30-408 Kraków. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@babiczonline.com

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której treść stanowi Regulamin).

 4. Dane osobowe Użytkowników obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartych z Usługodawcą umów lub przepisów prawa, w tym organom administracji skarbowej.

 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą ustanawia Regulamin, przez okres przechowywania dokumentów z nią związanych do celów podatkowych, do momentu przedawnienia roszczeń z nią związanych oraz przez okres wskazany w przepisach prawa.

 7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 8. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

 10. Podanie danych w zakresie Newslettera oraz Rejestracji jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, Rejestracja nie będzie możliwa.

 11. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 12. Usługodawca stosuje w Serwisie pliki „cookies”, które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach w celu zapewnienia najwyższej jakości Usług oraz umożliwienia doskonalenia funkcjonalności Serwisu.

 13. Usługodawca używa plików „cookies” również na potrzeby reklam, badań rynkowych oraz badań zachowań i preferencji Użytkowników w celu dostosowania Usługi oraz zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkowników.

 14. Korzystając z plików „cookies”, Usługodawca gromadzi następujące anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku:

  1. lokalizację online terminala sieciowego Użytkownika,

  2. IP terminala dostępowego,

  3. nazwiska gospodarzy,

  4. prędkość połączenia,

  5. czas spędzony w Serwisie,

  6. typ przeglądarki i jej język,

  7. źródło wejścia do Serwisu i sposób jego przeglądania,

  8. odwiedzane podstrony Serwisu.

 15. Usługodawca nie przekazuje osobom trzecim żadnych informacji zebranych za pomocą „cookies”.

 16. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptację polityki plików „cookies” poprzez zmianę odpowiednich ustawień przeglądarki i usunięcie wszystkich plików „cookies”.

 17. Usługodawca informuje, że wyłączenie obsługi plików „cookies” może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu.


 

PRZERWY TECHNICZNE

§ 15.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, które mogą powodować jego czasową niedostępność.

 2. Usługodawca powiadamia Użytkowników o każdej przerwie technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w tym o jego niedostępności, o której mowa w ust. 1, chyba że ma ona charakter nagłej awarii.


 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

§ 16.

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług mogą być składane drogą elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy określony w §1 pkt 11.

 2. Usługodawca rozpatruje reklamację nie później niż w terminie czternastu dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w formie elektronicznej, na adres mailowy Użytkownika, z którego nastąpiło zgłoszenie reklamacji.


 

ZABLOKOWANIE KONTA

§ 17.

 1. Usługodawca ma prawo do zablokowania Konta, jeżeli:

  1. Użytkownik przekazał dostęp do Szkoleń osobie innej niż wskazana przy Rejestracji;

  2. Użytkownik podejmuje działania niekorzystne dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego funkcjonowanie, utrudniające korzystanie z Serwisu lub powodujące jego nieprawidłowe funkcjonowanie, a także działania szkodzące Usługodawcy;

  3. Użytkownik naruszył którąkolwiek zasadę określoną w Regulaminie i nadal nie przestrzega tych zasad pomimo upomnienia ze strony Usługodawcy.

 2. W przypadku wystąpienia przyczyn zablokowania Konta, o których mowa w ust. 1, Usługodawca informuje Użytkownika o tych przyczynach przez wysłanie wiadomości na adres e-mail Użytkownika wskazany przy Rejestracji.

 3. Zablokowanie Konta, z przyczyn wskazanych w ust. 1, polega na utracie przez Użytkownika dostępu do Serwisu.


 

CZAS TRWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY

§ 18.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą stanowi Regulamin, zawierana jest na czas nieokreślony.

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy określony w §1 pkt 11.

 3. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą stanowi Regulamin w każdym czasie w przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub w dalszym ciągu nie stosuje się do zasad, o których mowa w §17, pomimo uprzedniej blokady Konta.

 4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą stanowi Regulamin, prowadzi do natychmiastowego usunięcia przez Usługodawcę Konta Użytkownika, którego dotyczy to wypowiedzenie.


 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 19.

 1. W zakresie w jakim Szkolenie świadczone jest przez Usługodawcę natychmiastowo, bez konieczności przesyłania formularza zgłoszeniowego przez Użytkownika, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 2. Z wyłączeniem Szkolenia określonego w ust. 1, Użytkownikowi przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od uczestnictwa w Szkoleniu.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, określony w §1 pkt 11 Regulaminu.

 4. W razie odstąpienia przez Użytkownika od umowy o świadczenie usługi w terminie określonym w ust. 2, po dokonaniu płatności, Usługodawca zwraca Użytkownikowi całą opłatę.

 5. Użytkownik po upływie terminu określonego w ust. 2, który opłacił Szkolenie i otrzymał dostęp do platformy online może odstąpić od Szkolenia i otrzymać zwrot uiszczonej opłaty stosownie zmniejszonej z uwzględnieniem spełnionego świadczenia przez Usługodawcę.

 6. Użytkownik zawierający umowę o świadczenie Szkolenia na mniej niż 14 dni przed dniem Szkolenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi Szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi Szkolenia.


 

ZMIANY W REGULAMINIE

§ 20.

 1. Usługodawca może wprowadzać zmiany w treści Regulaminu.

 2. Użytkownik jest informowany o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy Rejestracji przez przesłanie Regulaminu w formie pliku PDF z uwzględnieniem i wyszczególnieniem zmian w jego treści.

 3. Użytkownik ma prawo do złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie czternastu dni od dnia otrzymania takiej informacji.

 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone na adres e-mail Usługodawcy określony w § 1 pkt 10.

 5. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą stanowi Regulamin, ze skutkiem natychmiastowym.


 

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

§ 21.

 1. Do umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę stosuje się wyłącznie prawo polskie.

 2. Do rozstrzygania sporów powstałych na podstawie Regulaminu właściwy jest sąd siedziby Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się do Użytkowników będących konsumentami, do których zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące ogólne przepisy prawa dotyczące konsumentów.


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

 1. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu.

 2. Do umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu, którą stanowi Regulamin, zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę stosuje się wyłącznie prawo polskie.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności poniższe ustawy:

  1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.),

  2. pr. aut.,

  3. u.ś.u.d.e.,

  4. ustawa z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 287),

  5. RODO,

  6. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),

  7. ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1495).

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 21.12 2020 r.